Alminnelige vilkår for pakkereiser

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

Orklareisers vilkår baserer seg på Lov om Pakkereiser av 15.06.2018, § 6. Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser («Pakkereiseloven») og Barne- og Familie­departementets forskrifter til loven, («Forskriftene») og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Det tas forbehold om eventuelle endringer i vilkårene. Her er et utdrag av vilkårene. Komplette vilkår fås ved henvendelse til vårt kontor.

PÅMELDING OG BETALING

Påmelding kan skje i reisebyråer og direkte hos arrangøren. Selv om bestilling skjer i et reisebyrå, vil kunden bli fakturert direkte fra Orklareiser. Ved påmelding betaler den reisende et depositum på ca. 20 – 25 % av reisens totalpris. På spesielle turer som inkluderer flyreiser, cruise, konsertbilletter og lignende forbeholder vi oss retten til å ta et høyere depositum. Restbeløpet for reisen skal innbetales senest 35 dager før avreise. Skjer påmelding senere enn 35 dager før avreise, betales hele reisens beløp. Ved bestilling aksepterer kunden disse reisevilkårene og bestillingen er bindende for den reisende når depositum er betalt. Dersom bestillingen skjer senere enn 35 dager før avreise betraktes bestillingen som bindende for kunden så snart Orklareiser har bekreftet plass. Dersom Orklareiser har betalingsbetingelser overfor underleverandører som forfaller tidligere enn 35 dager før avreise, kan restbeløpet forfalle tidligere. Orklareiser skal kunne dokumenter en slik forpliktelse, og opplyse kunden om avvikende betalingsfrist. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir arrangøren rett til å heve (annullere) bestillingen.

AVBESTILLING

Den reisende kan avbestille reisen før avreise etter følgende regler:

A) Ved avbestilling mer enn 42 dager før avreise betales et administrasjonsgebyr på kr. 750,- pr. person.

B) Ved avbestilling f.o.m. 42 t.o.m. 15 dager før avreise beholder arrangøren det innbetalte depositum.

C) Ved avbestilling f.o.m. 14 dager før avreise og til avreisedøgnet starter eller ved manglende oppmøte/ reisedokumenter / pass eller lignende – gis ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper. Refusjon av slike utgifter kan belastes med et gebyr.

Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på at to eller flere personer disponerer samme rom eller leilighet, har arrangøren rett til å ta ut tillegg for de resterende personer i henhold til gjeldende prislister.

(På spesielle turer som inkluderer flyreiser, cruise, konsertbilletter og lignende kan avbestillingsvilkårene avvike fra ovennevnte. Det vil i så fall bli opplyst ved bestilling).

AVBESTILLING VED SYKDOM

Vi anbefaler alle å tegne avbestillingsbeskyttelse ved påmelding – ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å ordne dette. Den gir rett til avbestilling dersom det før avreise inntrer plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv, i hans husstand eller nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig for den reisende å gjennomføre reisen. Forholdet må dokumenteres med legeattest, utferdiget på særskilt skjema godkjent av Den norske Legeforeningen og Den norske Reisebransjeforening. Den reisende må så snart som mulig etter hendelsen varsle arrangøren om at reisen avbestilles, for deretter å ta kontakt med sitt forsikringsselskap for refusjon i henhold til deres vilkår. Arrangøren utsteder en avbestillingsbekreftelse til den/de reisende som avbestiller.

ARRANGØRENS RETT TIL Å AVLYSE REISEN

Orklareiser kan avlyse en reise hvis:

A) Det ikke melder seg et tilstrekkelig antall deltakere, dvs. et minimumsantall på ca. 20 personer, vil vi ikke kunne gjennomføre reisen. Avlysning må i så fall skje senest 30 dager før avreise.  

B) Forhold man ikke er herre over og som man ikke kunne ha forutsett da påmelding ble bindende, så som krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende forhold (force majeure) som gjør det vanskelig eller utilrådelig å gjennomføre reisen. Arrangøren skal snarest mulig underrette den reisende om avlysning. Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris. Utover dette kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende, med mindre han er påført tap på grunn av arrangørens egen feil eller forsømmelse.

MANGLER/KLAGEFRIST

Klage over mangler i forbindelse med overnattingssteder, maten m.v. må fremsettes straks overfor reisearrangørens representant eller reiseleder på stedet så snart som mulig, slik at arrangøren får mulighet til å rette opp i manglene. For øvrig må klage være fremsatt senest 4 uker etter reisens avslutning med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. (OBS! Kommentarer på eventuelle spørreskjema blir ikke registrert eller oppfattet som skriftlig klage.)

ENDRINGER I PRISER, YTELSER M.V.

Arrangøren tar forbehold om prisendring som måtte skje p.g.a. nye eller økede skatter og avgifter, endrede valutakurser, eller tilsvarende omstendigheter som arrangøren ikke har rådighet over eller burde forutsett. Endring i pris vil ikke forekomme senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å avbestille reisen kostnadsfritt.

TVISTER

Hvis det mellom arrangøren og den reisende oppstår uenighet om forståelsen av denne kontrakt eller arrangørens reisevilkår for øvrig, og tvisten ikke kan løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser (Norsk Reiselivsforum), Øvre Slottsgate 18-20, 0157 Oslo, tlf. 22 54 60 00, (https://reiselivsforum.no/web/klageinformasjon/pakkereise/) innen 4 uker etter at endelig svar fra arrangøren foreligger og arrangøren har opplyst om denne frist.

 

Orklareiser AS, Grønørveien 7, 7300 ORKANGER

Telefon: 72 49 57 50 / E-post: post@orklareiser.no

Orklareiser er medlem av Reisegarantifondet og har stilt de lovpliktige bankgarantier.